DLS logo

Zakonski postavljene obaveze zaštite i spašavanja za Jedinice lokalne/regionalne samouprave

Naša tvrtka ovlaštena je za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, isti obuhvaćaju izradu slijedećih dokumenata i to prema grupama poslova:

Grupa I. stručnih poslova u području zaštite i spašavanja:

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave

Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.

Svrha Procjene ugroženosti:

Predviđanje vrsta, intenziteta, učinka, te mogućih posljedica velikih nesreća i katastrofa


Plan zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Svrha Plana zaštite i spašavanja:

Utvrđivanje organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja preventivnih

Određivanje mjera i postupaka zaštite i spašavanja na određenom području

Utvrđivanje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava

Utvrđivanje sustava i procedura otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća

Plan Civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži različite mjere civilne zaštite. Raščlambe o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Posebni elaborati, proračuni i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grupa II. stručnih poslova u području zaštite i spašavanja:

Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari

Plan se izrauje za svaki pogon u kojem su prisutne opasne tvari u količinama istim ili većim od onih iz priloga I. dijela I. stupca 3. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključju opasne tvari NN 44/14. Plan se izrađuje na temelju ažurirane procjene ugroženosti županije, unutarnjeg plana operatera kao i dodatnih informacija operatera za područje koje može biti zahvaćeno učincima ispuštanja opasnih tvari kao posljedice velike nesreće ili katastrofe u gospodarskim subjektima..