DLS logo

Zakonski postavljene obaveze zaštite i spašavanja za gospodarske subjekte

Naša tvrtka ovlaštena je za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, a isti obuhvaćaju izradu sljedećih dokumenata i to prema grupama poslova:

Grupa I. stručnih poslova u zaštiti i spašavanju:

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća

Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.

Svrha Procjene ugroženosti:

Predviđanje vrsta, intenziteta, učinka, te mogućih posljedica velikih nesreća i katastrofa

Određivanje adekvatnih mjera za povećanje sigurnosti određenog podrućja


Operativni plan zaštite i spašavanja

Operativne planove izrađuju pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, te pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom ipravne osobe kojima su Planovima određene razine utvrđene zadaće u zaštiti i spašavanju.

Svrha Operativnog Plana:

dati upute za postupanje, a prema informacijama upozorenja

razraditi provođenje zadaća i utvrditi odgovorne osobe u komunikaciji sa stožerom zaštite i spašavanja

dati kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta